Türkçe English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yayın ve Yazım İlkeleri


HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi Yayın İlkeleri

1. Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, yılda 2 (iki) defa yayımlanan hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir. Yayın Kurulunun kararı ile “Özel Sayı” olarak yayımlanabilir.

2. Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, uluslararası hakemli bir yayındır. Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen özgün makaleler, Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı iki (2) hakeme gönderilir. Bir olumlu bir olumsuz sonuç çıktığında üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Üçüncü hakemin değerlendirmesine göre yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. İki hakemin de onay verdiği makaleler yayımlanır. Hakemler yazardan düzeltme isteyebilir. Bu durum yazara bildirilir ve makalenin 20 gün içinde düzeltmelerinin yapılarak dergimize tekrar gönderilmesi istenir. 20 gün içinde düzeltilerek gönderilmeyen makaleler yayımlanmaz.

3. Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde yazılmış makalelere yer verilebilir. Yabancı dillerde yazılmış makaleler de yayın ilkelerine uygun olmalıdır. Bu durumda yazar, Türkçe-İngilizce başlık, özet ve anahtar sözcükleri makalesine eklemelidir.

4. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi bütün yayın haklarına sahip olur. Gönderilen makaleler yayımlansın yayımlanmasın iade edilmez. Makaleleri yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez. Yayımlanması kabul edilen makalelerin telif hakkı dergiye geçtiğinden bu makaleler geri çekilemez.

5. Daha önce yayımlanan kitap, makale vb.’den alıntılar yapılması hâlinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayımlanan makalelerdeki düşünceler yazara aittir, bu yüzden hukuken ve bilim etiği açısından bütün sorumluluk yazara aittir.

6. Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi’nde; Ehl-i Beyt ve On İki İmamlar; Hacı Bektaş Velî’nin Eserleri ve Öğretisi, Öğrencileri, Etkileri, Kurumları; Teolojik, Sosyolojik ve Tarihsel Boyutlarıyla Alevilik-Bektaşilik; Alevî-Bektaşî Önderleri; Alevî-Bektaşî Âdâb ve Erkânı; Alevî-Bektaşî El Yazmaları ve Kaynakları; Sanat, Edebiyat, Müzik ve Mimarî Açısından Alevilik-Bektaşilik; Alevilik ve Bektaşiliğin Güncel Sorunları (Kurumsallaşma ve Öğretim) vb. alanlarını ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile bunlara benzer çalışmalar yayımlanır. Ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve sadece özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden üretilen makalelerde de bu durumun belirtilmesi gerekir.

7. Makaleler, hunkardergisi@gmail.com ya da hunkardergisi@hitit.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Makalenin yazarı adını, soyadını, görev yaptığı kurumu,  akademik unvanını, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini de içeren bilgilerini Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin internet sitesinde (http://www.hbektas.hitit.edu.tr/) bulunan Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, Makale Yayın İsteği Formu’nu da tam ve açık olarak doldurarak makalesiyle birlikte göndermelidir. Makalelerde fotoğraf kullanılması durumunda hem makale içinde hem de ayrı bir dosya hâlinde fotoğrafların orijinal şekilleri (JPG) ve özel çeviri yazım işaretlerinin kullanıldığı makalelerde fontlar da bu e-postaya eklenerek gönderilmelidir.

8. Gönderilen makaleler, yazarın yüksek lisans ya da doktora tezinden üretilmişse tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve hangi akademik dereceye (yüksek lisans/doktora...) yönelik olduğu belirtilmelidir.

HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi Yazım İlkeleri

1. Yazıların başında en az 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özetlerin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 5, en çok 8 anahtar sözcük verilmelidir.

2. Yazılar, MS Word Windows 95 ve üstü programla, Times New Roman 11 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

3. Bölüm Başlıkları: Makalede ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve bu başlıklar gerektiği takdirde numaralandırılabilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle, ara ve alt başlıklarda ise kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük ve koyu karakterde yazılmalıdır. 

4. Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Tanpınar 1985) veya (Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok halinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.

Birden fazla yazarı olan yayınlardan yapılan alıntılarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır. Kaynaklar kısmında ise, bu tür yayınların diğer yazarları da belirtilmelidir:

(Gökay vd. 2002)

5. Yayın tarihi olmayan eserlerden ve yazmalardan alıntı yapılırken sadece yazarların adı; yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.

6. İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:

“Köprülü (1926)…” (Çelik 1998’den).

7. Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da açık şekilde yazılmalıdır. İnternet adresleri ise metin içinde mutlaka kaynağa erişim tarihiyle belirtilmeli, ayrıca bu adreslere kaynaklarda da yer verilmelidir:

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=category&id=50 (erişim tarihi: 06.03.2014)

8. Dipnot kullanımına yalnızca açıklamalar için başvurulmalı ve dipnotlar sayfa altında otomatik numaralandırma yöntemiyle verilmelidir.

9. Makaleler, yazarın yüksek lisans ya da doktora tezinden üretilmiş ise tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve hangi akademik dereceye (yüksek lisans/doktora...) yönelik olduğu belirtilmelidir.

10. Kaynaklar:

a) Makalenin sonunda yer alacak ‘Kaynaklar’ bölümünde kitaplar (italik) ve makaleler (dergi adı italik, cilt Romen rakamıyla) yazarların soyadına göre alfabetik sırayla verilmelidir.

b) Bir yazarın birden fazla yayını varsa bu yayınlar yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır.

c) Bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

d) Alıntı yapılan ya da yararlanılan eserin yayın tarihi yoksa ‘Kaynaklar’da gösterilirken yayın tarihi yerine (yty.) yazılmalıdır.

Tek yazarlı

EĞRİ, Osman (2011). Hak Muhammed Ali. İstanbul: Ufuk Yay.

ULUDAĞ, Süleyman (1984). İslam’da İrşad. İstanbul: Marifet Yay.

TÜRKDOĞAN, Orhan (1999). Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyo-Antropolojik Araştırma. İstanbul: Timaş Yay.

Birden çok yazarlı

WELLEK, Rene ve Austin WARREN (1982). Yazın Kuramı. (çev. Y. Salman ve S. Karantay). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Tezler

KARAKAYA, Burcu (2012). Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ'sı: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.

ÇOŞTU, Yakup (2009). Toplumsallaşma Sürecinde Dindarlığı Etkileyen Faktörler (Samsun Örneği). Doktora Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Makale

İNALCIK, Halil (1959). “İslâm Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü ve Osmanlı Devrindeki Şekillerle Mukayesesi”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi. S. 1, s.  29-46.

ORTAYLI, İlber (1999). “Alevîlik, Nusayrîlik ve Bâb-ı Âlî”. Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler Sempozyumu Bildirileri. İstanbul: Ensar Yay. s. 35-56.

STOELTJE, J. Beverly (1983). “Festival in America”. Handbook of AmericanFolklore. (ed. R. M. Dorson). Bloomington: Indiana University Press, pp. 239-246.

 

Ansiklopedi maddesi

İPEKTEN, Haluk (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi.  İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. C. 4, s. 348-349.

 

11. Yukarıda belirlenen yazım koşullarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 


Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi (Bahabey İrtibat Bürosu) Bahçelievler Mah. 2. Cadde No: 5 / ÇORUM
Telefon : 0364 666 05 50 Faks : 0364 666 05 51
Eposta : hunkardergisi@hitit.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri